Czy w interesie jednego ze spadkobierców leży odnalezienie aktualnych adresów pozostałych spadkobierców,

Tak, jak najbardziej jest to w interesie składającego wniosek o dział spadku, gdyż zgodnie z art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. Sąd powinien więc dojść do tego, jaki jest krąg spadkobierców. Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie wnioskodawcy, które pod względem skutków karnych jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem. W praktyce często zdarzają się sytuację, gdy nie ma możliwości ustalenia, ponieważ np. część spadkobierców przebywa za granicą, nie jest znany ich adres.

W takiej sytuacji są dwie możliwości:

1. Osoby te są znane z imienia i nazwiska, ale nie jest znane ich miejsce pobytu – wówczas ustanawia się kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Kuratora można jednak ustanowić tylko wtedy, kiedy znane jest imię i nazwisko danej osoby i jest Pan pewien, iż ta osoba w ogóle żyje. W przeciwnym wypadku ustanawianie kuratora jest bezcelowe, skoro tak naprawdę nie znamy kręgu potencjalnych spadkobierców.

2. W ogóle nie wiadomo, kto jest spadkobiercą, nie tylko gdzie mieszka, ale nie znamy też imienia, nazwisko, nie wiadomo, czy żyje czy nie. W takim wypadku właściwą instytucją jest tzw. poszukiwanie spadkobierców przez ogłoszenie.

Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty.