Co i gdzie trzeba zgłosić w związku z podatkiem od spadku?

W przypadku otrzymania spadku po rodzicach, spadkobiercy powinni zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku, składając formularz SD-Z2 (jeżeli wartość rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekroczy kwotę 9 637 zł).

Właściwość urzędu skarbowego będzie uzależniona od przedmiotów objętych dziedziczeniem (zgodnie z ustawą o właściwości organów podatkowych – § 7) tj.

  • jeżeli przedmiotem nabycia jest m.in. nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – właściwy będzie urząd skarbowy według miejsca położenia nieruchomości;
  • jeżeli przedmiotem nabycia jest zarówno nieruchomość, prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – właściwy będzie urząd skarbowy według miejsca położenia nieruchomości,
  • w przypadkach innych niż wskazane powyżej – właściwy będzie urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu.

Otrzymaliśmy mieszkanie w spadku. Jesteśmy trzecią linią. Wujek zmarł w 2007 r. Postępowanie spadkowe już przeprowadzone i uprawomocnione w 2009 r. Problemem jest podatek. Od spadku w trzeciej linii trzeba zapłacić 20% i z tego, co wiem, ucieczki nie ma. Jeżeli jednak będę chciał sprzedać mieszkanie w czasie krótszym niż 5 lat, to muszę zapłacić jeszcze 20%? Słyszałem, że po zainwestowaniu pieniędzy ze sprzedaży w inny lokal jest się zwolnionym z podatku. Czy to prawda?
W przypadku otrzymania spadku przez osoby z III grupy, podatek od spadków i darowizn wynosi: (i) do kwoty 10 278 zł – 12%, (ii)od kwoty 10 278 zł do 20 556 zł – 1233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł, (iii) ponad 20 556 zł – 2877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł. Nabycie spadku powinno być zgłoszone do urzędu skarbowego oraz podatek zapłacony w ciągu 1 miesiąca od powstania obowiązku podatkowego – czyli od nabycia spadku. Biorąc pod uwagę, że spadkodawca zmarł w 2007 r., to prawdopodobnie obowiązek podatkowy powinien powstać jeszcze w 2007 r. (od momentu złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku).

Niestety spadkobiercy nie będą mogli skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej w PIT, wydatkując pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe. Na gruncie przepisów obowiązujących w 2007 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości PIT wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Przychód będzie mógł zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania, m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jednocześnie warto mieć na uwadze, że jeżeli spadkobiercy byli zameldowani w odziedziczonej nieruchomości na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia będą mieli możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej – a w konsekwencji nie powstanie obowiązek zapłaty PIT z tytuły przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia jeżeli terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego – złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.